Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego „www.market-jan.pl” oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu opinii dla potrzeb PHU "JAN" Jan Burkat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych. Wyrażam zgodę, aby treść mojej opinii była przetwarzana i upubliczniona na stronie www.market-jan.pl jak również w mediach społecznościowych.”