Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MARKET-JAN.PL”

 

Wersja z dnia 07.09.2019 r.

 

Definicje

 

Sprzedający
Sklep internetowy „market-jan.pl” prowadzony jest przez Jana Burkata, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach przy ul. Mostowej 16A, 32 – 410 Dobczyce, NIP: 681-208-26-17, REGON: 386911251, wpisanego do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Telefon: 12 271-03-51
Fax: 12 271-03-52
E-mail: phu.janburkat@gmail.com
Strona www: www.market-jan.pl.

 

Sprzedaż prowadzona jest ze sklepów stacjonarnych „Jan” zlokalizowanych w:

Myślenicach przy ul. Kasprowicza 13:
Telefon: +48 797 443 039
E-mail: jan.sklepinternet@gmail.com

Dobczycach przy ul. Mostowej 16a:
Telefon: +48 500 850 847
E-mail: dobczyce.int@gmail.com

Wadowicach przy ul. Dr. Putka 7:
Telefon: +48 513 060 802
E-mail: marketjan.wadowice@gmail.com

Skawinie przy ul. Radziszowskiej 7:
Telefon: +48 517 123 557
E-mail: marketjan.skawina@gmail.com

Kętach przy ul. T. Kościuszki 106:
Telefon: +48 507 872 181
E-mail: marketjan.kety@gmail.com

 

Klient
Klientem jest każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, która odwiedziła stronę internetową sklepu internetowego i dokonała w nim rejestracji.

 

Rejestracja
Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu ( adres poczty elektronicznej e-mail, maksimum 40 znaków) i Hasła ( ustalony przez Klienta ciąg co najmniej 4 znaków).

 

Towar
Rozumiany jest jako produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w sklepie internetowym. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów ze sklepu.

 

Dostawa
Skompletowanie Towarów zgodnie z zamówieniem i dostarczenie przez Sprzedającego, Klientowi pod wskazany przez niego adres w rejonie obsługiwanym przez sklep. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedającego lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, lub innego partnera Sprzedającego). W przypadku, gdy terminem dostawy jest dzień późniejszy niż dzień złożenia zamówienia mamy do czynienia z dostawą odroczoną.

 

Cena
Przez cenę należy rozumieć cenę brutto Towaru znajdującą się wraz z informacją o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów Dostawy. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
Cena podana w sklepie jest wiążąca i nie podlega negocjacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia oczywistej pomyłki.
Ceny prezentowane w sklepie internetowym są takie same jak ceny w sklepie stacjonarnym realizującym zamówienie. Dopuszcza się ceny promocyjne, niższe w sklepie internetowym, w takiej sytuacji zostanie to przedstawione w opisie produktu.
W przypadku dostaw odroczonych obowiązują ceny z dnia dostawy.

 

Zamówienie
Zestaw Towarów wybranych przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.market-jan.pl określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Koszty dostarczenia Towaru
Opłata – rozumiana jako łączny koszt usługi dostarczenia Towaru Klientowi na wskazany przez niego adres, zgodnie z Zamówieniem.

 

Obszar działania sklepu
Jest to obszar, na którym dokonywane są Dostawy Towarów zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Rejestracja i dokonywanie Zakupów
Rejestracja
Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego uwarunkowane są prawidłowym wypełnieniem przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego, a w szczególności podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail – będącego równocześnie loginem – i ustalenia przez Klienta hasła. Dodatkowo Klient proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

 

Uwaga! Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego „www.market-jan.pl” oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb PHU „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych”.
Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych w zakresie wykonania usługi uniemożliwi realizację zamówienia.
Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania loginu oraz własnego hasła Klienta.

Dodatkowo, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie danych o charakterze reklamowym oraz ofert handlowych i promocji zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów reklamowych oraz przesyłania mi ofert Sprzedającego.”

Chcąc wyrazić opinię na temat Produktów lub Usług Sprzedającego, Klient składa odrębne oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego „www.market-jan.pl” oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu opinii dla potrzeb PHU „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz odnośnymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych. Wyrażam zgodę, aby treść mojej opinii była przetwarzana i upubliczniona na stronie www.market-jan.pl jak również w mediach społecznościowych.”

Brak akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu opinii w zakresie przetwarzania i publikowania opinii uniemożliwi wyrażenie opinii.

Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Klient.

Podmioty gospodarcze dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

Wymagania sprzętowe
Do korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien dysponować komputerem z następującym wyposażeniem:

– komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
– przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safarii, Opera,
– włączona obsługa języka JavaScript, Cookies, ramek i stylów CSS,
– aktywne konto e-mail.

 

Zamawianie

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Przeglądanie i wybieranie produktów sklepu nie wymaga rejestracji ani logowania do systemu.
Po wybraniu produktów dostępnych w sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości, swojego koszyka i dokonywania w nim zmian. Na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów i koszt Dostawy. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient jest poproszony o potwierdzenia chęci złożenia zamówienia. W przypadku, gdy Klient jest niezalogowany po wysłaniu Zamówienia obsługa sklepu skontaktuje się w celu potwierdzenia.

 

Po poprawnym zakończeniu procesu zakupu, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.
Wystawienie towarów w sklepie internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedającemu przez Klienta. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie do jego realizacji. Sprzedający potwierdza Klientowi fakt przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania towaru przez Klienta.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
– zamówienie zostało złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

– po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,

– zamówienie zostało złożone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczna na wskazany w procesie rejestracji e-mail lub e-mail podany w Zamówieniu (dla Klientów niezarejestrowanych).

 

Realizacja Zamówień
Dostawa

Zamówiony przez Klienta Towar dostarczany jest przez Sprzedającego na wskazany przez Klienta adres znajdujący się w obszarze działania sklepu. Możliwy jest również odbiór własny w sklepie stacjonarnym właściwym dla obsługi danego zamówienia. Koszt dostawy zawarty jest w łącznej kwocie Zamówienia przesłanej Klientowi w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 19:00, w wybranym przez klienta przedziale czasowym. Klient może również wybrać dzień dostawy (nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia). W przypadku braku dostępności dostawy w preferowanym przez Klienta terminie, zostanie zaproponowany najbliższy wolny termin.
Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych, innych dni nie realizowania Zamówień. Każdorazowo informując uprzednio Klientów za pośrednictwem strony internetowej sklepu.

W razie konieczności Klient może się bezpośrednio kontaktować ze Sprzedającym drogą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w Regulaminie.

Klient otrzymuje zamówione Towary wraz z dokumentem sprzedaży: paragon fiskalny lub faktura VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Istnieje również możliwość późniejszego wystawienia faktury na podstawie dostarczonego paragonu fiskalnego, w terminie do 7 dni od daty sprzedaży. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
Sprzedający przekazuje prawo własności Towaru na Klienta w momencie uiszczenia zapłaty za Towar powiększone o koszt dostawy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Dane dotyczące transakcji sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego gromadzone i przechowywane są przez system informatyczny Sprzedającego przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia transakcji. Klient po zalogowaniu do sklepu internetowego ma wgląd do swoich przeszłych transakcji w okresie do 6 miesięcy licząc od daty ich zawarcia.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn np. wystąpienia braku wystarczającej ilości zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym przed realizacją Zamówienia w celu ustalenia dalszych warunków realizacji zamówienia.

W przypadku towarów sprzedawanych „na wagę”, gdy sklep nie dysponuje wystarczającą ilością towaru lub ze względu na specyfikę danego towaru Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionej ilości towaru oraz gdy rozbieżności nie są znaczne, Sprzedawca dostarczy taką ilość towaru jaka wynika z dokonanego ważenia, co nie stanowi zmiany Umowy. Za znaczne rozbieżności uznaje się odstępstwo na poziomie +/- 15% od złożonego zamówienia.
W przypadku, gdy rozbieżności są znaczne z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedającego w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa.
Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika Sprzedającego, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedającego.

Klient nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji złożonego Zamówienia.
W razie nieobecności Klienta pod adresem i w godzinach wskazanych w zamówieniu, poniesionymi kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Klient.
Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
Dostawca nie realizuje zwrotu kaucji za zwrotne opakowania szklane. Zamawiający może dokonać zwrotu tych opakowań w sklepie stacjonarnym, realizującym dostawę zakupów według miejsca zamieszkania Klienta, za okazaniem dokumentu sprzedaży. Dostawca nie prowadzi działania reklamacyjnego, za wyjątkiem braków jakościowych i ilościowych stwierdzonych w dokonywanej dostawie w trakcie jej sprawdzenia. W sytuacjach szczególnych, uniemożliwiających normalną procedurę dostawy, w tym w sytuacji siły wyższej, śnieżycy, zerwania drogi itp. Dostawca może uzgodnić telefoniczne inny niż wymagany przez Klienta termin dostawy.

 

Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty kwoty łącznej zamówionych Towarów wraz z usługą dostawy przez Sprzedającego (kwota łączna w potwierdzeniu złożenia Zamówienia).

 

Obszar działania
Sklep internetowy dostarcza Towary tylko na obszarze swojego działania, tj. w miejscowościach wykazanych na stronie głównej market-jan.pl dla danego sklepu stacjonarnego, realizującego dostawy. Dany sklep nie prowadzi dostaw dla miejscowości objętych działaniem innego sklepu stacjonarnego.
Dla mieszkańców spoza obszaru działania możliwe są zakupu w sklepie internetowym jedynie z opcją Odbiór własny w sklepie stacjonarnym.

Koszt dostawy i zasady płatności
1. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości dokonanych zakupów. Dla dostaw o wartości towaru powyżej 200 zł koszt dostawy ponosi Sprzedający. W dostawach towarów o łącznej wartości 0 – 199,99 zł Klient płaci 9,99 zł.
2. Sprzedający akceptuje następujące metody płatności:
– gotówką – przy odbiorze zamówienia,
– za pośrednictwem platformy Twisto,
– kartą płatniczą.
3. Wyboru formy płatności należy dokonać w formularzu zamówienia.
4. W przypadku odbioru własnego Klienta z siedziby sklepu stacjonarnego możliwa jest również płatność metodami obsługiwanymi w sklepie stacjonarnym.
5. Płatność za pośrednictwem platformy Twisto możliwa jest na zasadach określonych w Regulaminie platformy płatniczej Twisto.
6. Płatności kartami płatniczym obsługiwane są przez ING Bank Śląski S.A., na zasadach określonych przez Bank.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia produktu.
4. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie mailowej umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.
5. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.
6. Produkt zwracany należy przesłać na adres siedziby Sklepu realizującego dostawę.
7. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.
8. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w ust. 2 oraz kopię dowodu zakupu.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta.
11. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów dotyczących produktów które szybko ulegają zepsucie oraz z krótką datą przydatności do spożycia oraz innych, wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Formularz odstąpienia od umowy:
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej market-jan.pl dnia …………………….

pomiędzy:

PHU „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o.

32-410 Dobczyce, ul. Mostowa 16a

NIP 681-208-26-17.

a

Imię i nazwisko: …………………………………………

Adres: ……………………………………………………….

Kod: ………………………………………………………….

Miejscowość: ……………………………………………..

Nazwa towaru: ……………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………..

Nr telefonu: ………………………………………………..

Należność za zwrócony towar proszę przesłać przekazem pocztowym na powyższy adres.

Należność za zwrócony towar proszę przekazać na rachunek bankowy:
………………………………………………………….

………………………………………………………….
data oraz podpis osoby składającej oświadczenie

 

Reklamacja towaru, Gwarancja

1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego w Sklepie, jeżeli posiada on wady fizyczne lub prawne.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w Regulaminie. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.
3. Klient w ramach reklamacji może:
a) zwrócić się o naprawę produktu,
b) zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenia ust. 3 lit c, d będą nieskuteczne, jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.
4. Klient konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.
5. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, a ponadto także powód reklamacji i oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.
6. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w Regulaminie.
7. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.
8. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu, wraz ze wszystkimi elementami jakie otrzymano przy zakupie, jak m.in. instrukcje, itp.
9. Sklep może odmówić naprawy tylko jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu albo zwrot ceny.
10. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.
11. Klient będący konsumentem może domagać się reklamacji w okresie 2 lat od wykrycia wady. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.
12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.
13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
15. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.
16. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust. 5, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.
17. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
18. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu mailowego – w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji – należy zgłosić tę informację do Sklepu.
19. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
20. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:
a) naprawy produktu,
b) wymiany produktu,
c) zwrotu zapłaconej ceny,
d) ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.
21. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt został Klientowi wydany.
22. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
23. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
24. Producent realizuje uprawnienie wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.
25. Reklamacja nie przysługuje w przypadku:
a) uszkodzeń mechanicznych, pochodzenia zewnętrznego, w tym powstałych w skutek nieprawidłowego używania,
b) samodzielnego dokonywaniem napraw lub przerabiania wbrew zaleceniom producenta.

Opinie Klientów
1.Sprzedający umożliwia Klientom publikowanie opinii o produktach i usługach Sprzedającego w ramach funkcjonalności strony internetowej „market-jan.pl”.
2.Warunkiem wyrażenia opinii jest podanie w formularzu opinii danych osobowych w niezbędnym zakresie oraz wyrażenie zgód i oświadczeń przewidzianych niniejszym Regulaminem.
3.Przesyłając opinię za pośrednictwem formularza opinii Klient wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu.
4.Opinie winny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.
5.Publikowane opinie są subiektywnymi ocenami Klientów i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Klient zapewnia, że jego opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich.
6.Opinia nadesłana przez Klienta zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych opinii.
7.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania w szczególności takich opinii, których treść naruszałaby Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste Sprzedającego i osób trzecich, stanowiłyby formę spamu lub reklamy.
8.Treść opinii oraz dane osobowe Klienta mogą być udostępniana organom ścigania na ich żądanie.
9.Klient udziela Sprzedającemu nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Sprzedającego wszelkich treści zamieszczonych w formie opinii, w szczególności Sprzedający otrzymuje prawo do rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie, publiczne wyświetlenie i republikację, utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wykorzystywania opinii w dowolnych częściach, udzielania sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywania opinii w celu promocji i reklamy Sprzedającego.
10.Sprzedający zastrzega sobie prawo do Kontaktu z Klientem celem weryfikacji autentyczności opinii.

Polityka prywatności
1. Sprzedający prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest Sprzedający, tj. Jan Burkat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU „JAN” Jan Burkat Sp. z o.o. z siedzibą w Dobczycach przy ul. Mostowej 16A, 32 – 410 Dobczyce, NIP: 681-208-26-17, REGON: 386911251, wpisanego do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwany dalej również „Administratorem”. Dane do kontaktu z Administratorem to Telefon: 12 271-03-51, Fax: 12 271-03-52, E-mail: phu.janburkat@gmail.com.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest zgoda Klienta lub umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Klient dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów, w tym w szczególności marketingowych, informacyjnych czy publikacji opinii.
5. Administrator zobowiązuje się względem Klientów do zachowania ich danych osobowych w poufności i zastosowania środków technicznych pozwalających na ich należyte zabezpieczenie.
6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu ich przekazania do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
– świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
– obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
– w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
7. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu ich przekazania do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
9. Wszelkie dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 4 i 5, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
– ING Bank Śląski S.A.,
– Twisto Polska sp. z o.o.
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
12. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
13. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych (przeglądania), ich sprostowania (zmieniania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.
16. Dane udostępniane przez Klienta w serwisie sprzedaży internetowej są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim możliwość bezbłędnej dostawy Towarów, a także za ich zgodą informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz naszych Klientów (opinie). Zbieramy informacje o klientach w minimalnym zakresie, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nigdy nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celach statystycznych.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
17. Dane udostępniane przez Klienta w serwisie sprzedaży internetowej są gromadzone w minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje przede wszystkim możliwość bezbłędnej dostawy Towarów, a także za ich zgodą informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz naszych Klientów. Zbieramy informacje o klientach w minimalnym zakresie, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nigdy nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celach statystycznych.
Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
18. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
19. Klient może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania na adres: phu.janburkat@gmail.com.
20. W sprawach nieuregulowanych polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Polityka cookies
1. Sklep używa plików cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, niektóre lub wszystkie właściwości Sklepu mogą być niedostępne. Sklep używa cookies w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem i najlepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta.
2. Cookies mogą być również używane do prezentowania form reklamowych.
3. Typy Cookies:
a) systemowe – niezbędne dla właściwego funkcjonowania strony,
b) analityczne – służące przetwarzaniu informacji o osobach odwiedzających Sklep,
c) funkcjonalne – służące personalizacji strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,
d) zewnętrzne cookie – niezależne od Sklepu.
4. W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.

 

Odpowiedzialność Sprzedającego
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w związku z błędami informatycznymi lub łączności takimi jak: brakiem możliwości użytkowania witryny sklepu przez Klienta, błędami w wyświetlaniu informacji na stronie internetowej, brakami elementów opisu lub informacji o produktach, zakłóceniami łączności, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z błędów technicznych po stronie Klienta.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niezgodnego z Regulaminem: dokonania procesu rejestracji, w tym podania nieprawdziwych lub błędnych danych, niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia.

 

Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszy reguluje wszelkie zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.market-jan.pl. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Zmiany Regulaminu wymagają uprzedniego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2009 r.

Ładowanie strony...

Trwa ładowanie strony...